Reglement og vilkår

Reglement og vilkår

Vi ønsker en hyggelig Martna og et godt salg for våre utstillere. Reglement for deltakelse på Martnan i Trondheim skal sikre at arrangementet driftes på en effektiv og forsvarlig måte. Alle som ønsker å delta på Martnan må godta vilkårene i reglementet før de melder seg på.  

Rigging og åpningstider
Martnan har åpent 22. – 24. juni kl. 11.00 – 19.00. Alle utstillere plikter å være på plass i åpningstiden. Opprigg starter kl. 12.00 mandag 21. juni 2021. Nedrigg kan ikke starte før 24. juni kl. 19.00.  Alle utstillere må ha forlatt og tømt standplassen innen kl. 22.00 siste salgsdag. Alt avfall skal fjernes fra standplassen og fraktes til avfallscontainere, hvis ikke påløper et straffegebyr på kr 1500.

Dersom man blir utsolgt for produkter skal utstiller sette opp et «utsolgt» skilt, og vente med å pakke sammen og rigge ned til etter kl. 19.00. Registrerer arrangør nedrigg før kl. 19.00 siste salgsdag faktureres et gebyr på kr. 1500.

Produkter
Salg av andre varer enn angitt i søknaden tillates ikke. Arrangør avgjør om kategori angitt i søknad passer med produktbeskrivelse. Salg av våpen, «knall» og spaghettispray, folieballonger eller leker uten CE-godkjenning, er ikke tillatt. Salg/utdeling av varer som kan virke støtende/provoserende er forbudt. Martnan kan be om bilder av produkter og ytterligere produktspesifikasjon.

Utstillere er selv ansvarlig for å følge regler om kjøp og salg, og  sørge for nødvendige innmeldinger og tillatelser fra offentlige myndigheter. Alle som driver med produksjon av mat skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet.

Les regelverket fra mattilsynet, her:  https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/messer_og_festivaler.149

Leietaker plikter å sette seg inn i og etterleve regelverket om dokumentasjon av kontantomsetning.  Utstillere som ønsker å benytte lotteri må selv melde fra til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Les regelverket for kontantomsetning, her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/kontantsalg-og-kassasystem/

Bruk av høyttalere er i utgangspunktet forbudt. Unntak kan gis, dersom produkt-demonstrasjon er avhengig av lyd.

For å ivareta mangfold og produktvariasjon, forbeholder Martnan seg retten til å avvise søknader.

Standplass
Alle standplassene er 3×3 m og kommer med telt, unntak for Bondens marked og lag og organisasjoner.  Standplass for innredet salgsbil/vogn og foodtrucks kommer uten telt.

Alle innretninger, stativ for klær og lignende må begrenses til den plassen som er leid (3×3 m), med unntak av grill, se punkt for Sikkerhet. Eventuelle skader på telt som leies av arrangøren vil bli utbedret på utstillers bekostning. Framleie eller bortleie/overdragelse av plass er forbudt. Ingen må innta annen plass enn bestilt.

Standplasser som ikke er tatt i bruk til åpningen av markedet kan fritt disponeres av Martnan hvis ikke annet er avtalt.

Kvittering tilsendt på e-post må framvises når utstilleren ankommer området.

For å få en velfungerende arena forbeholder arrangør seg retten til å plassere utstillere. Eventuell misnøye med tildelt plass gir ingen rett til tilbakebetaling av standleie. Det vil i søknadsskjemaet være mulig å ønske seg område for plassering, og arrangør vil etter beste evne etterstrebe de ønsker som er gitt. Det vil likevel ikke være mulig å etterkomme alle.

Strøm
Alle plasser leveres med 300W strøm. Dersom man har større strømbehov skal dette opplyses om i søknad. Strøm forhåndsbetales sammen med plassleie. Strøm er klar til bruk f.o.m. første salgsdag kl 08.00. Dersom egne skjøteledninger/elektrisk utstyr skal benyttes må dette være tilpasset utendørsbruk.

Parkering
Parkering på martnasområdet er forbudt. Martnan tilbyr ikke parkering for utstillerne. Utstillerne må selv finne egnet parkering på regulerte parkeringsplasser utenfor området. Info om parkeringstilbud i Trondheim blir sendt pr e-post.

Kjøretøy og vogner
Alle kjøretøy og vogner er i utgangspunktet forbudt på området. Parkeringstillatelse gis kun til utstillere med innredet salgsbil/vogn/foodtrucks. Dersom Martnan vurderer at kriteriene for salgsbil ikke er oppfylt, kan utstiller bortvises. Varetransport på området er kun tillatt før kl. 11.00 og etter kl. 19.00. Varetransport skal begrenses til av/pålessing av varer.

Sikkerhet
Av hensyn til utrykningskjøretøy må vi sørge for god fremkommelighet. Det er ikke under noen omstendigheter tillat å parkere på fortau eller blokkere adkomstveier for utrykningskjøretøy.

Utstillerne plikter å rette seg etter arrangørens påbud i henhold til brannsikkerhet. Martnans telt er av brannhemmende materiale. Alle utstillere plikter å stille med minimum ett brannslukningsapparat på sin standplass. Dette skal være lett tilgjengelig under hele arrangementet.

Grilling/steking, bruk av gass, kull eller frityr må meldes inn til Martnan i søknadsskjema. Dette krever godkjent slokkeutstyr på plass i stand. Alle typer griller skal stå utenfor teltet.

Kullgrill
Kullgrill skal plasseres i forsvarlig avstand fra annet brennbart materiale (også fra telt/stand). Det er ikke tillat med grill inne i teltet. Tak skal være i en forsvarlig høyde fra grillen. Kullgrill skal stå og tennes opp utenfor teltområdet og langt fra bygg.

Gassgrill
For oppbevaring og bruk av gass, skal det utføres en risikovurdering (som skal være lett tilgjengelig for kontroll der gassen oppbevares/brukes). Nødvendige tiltak skal være gjennomført. Det er ikke mulig å lagre gass på området utenfor åpningstiden.

Frityrkoker
Ved bruk av frityrkoker med automatisk slokkeanlegg for frityr over frityrkokeren, skal slokkeanlegget være i orden til enhver tid, og kontrollert i henhold til forskrift om brannforebygging. Brannslukningsapparat tilpasset frityr kreves.

Det skal tas hensyn til virksomheten på standplassene rundt mtp. lukt ifm tilbereding av mat.

Vakthold
Arrangøren har vakthold på området fra og med mandag. Arrangøren tar ikke ansvar for utstillerens varer/utstyr, utstillerne er selv ansvarlig for sine produkter og eiendeler, og eventuell forsikring av disse.

Hygiene og renhold
Utstillere som selger næringsmidler må rette seg etter Mattilsynets retningslinjer. Arrangøren melder til Mattilsynet hvilke utstillere som selger næringsmidler. Utstillere som skal selge næringsmidler må ha egen avfallsbøtte. Alle utstillere er ansvarlige for rydding og renhold i og rundt egen standplass. Avfall må tømmes i anvist container eller sorteres på miljøstasjon dersom dette finnes. Dersom utstiller ikke fjerner avfall fra standplass, blir dette etterfakturert den enkelte utstiller. Arrangør stiller med container og et større antall avfallsbøtter for publikumsbruk, og har personell som rydder området.

Det er ikke tillatt å overnatte på standplass eller parkere på området på nattestid.

Opptreden

Midtbyen Management aksepterer ikke under noen omstendighet rasisme, diskriminering eller seksuell trakassering. Utstillere som i ord eller handling opptrer på en slik måte at forannevnte sannsynliggjøres, vil umiddelbart fratas utstillingsplass og nektes videre salg i regi av Midtbyen Managements arrangementer. De vil videre fjernes fra markedsføringsmateriell og/eller eksponering på sosiale medier.

I forbindelse med kontraktsinngåelsen aksepterer utstiller at en slik reaksjon ikke vil gi rett på refusjon, kompensasjon eller erstatning. Forholdene vil også rutinemessig anmeldes til politiet.

Omsetningsrapportering
Alle utstillere er pliktige til å rapportere omsetningstall etter Martnan. Martnan tilrettelegger for rapportering, og det vil bli sendt ut et evalueringsskjema i etterkant av arrangementet hvor dette fylles inn.

Reklamasjon/klage
Dersom du har en klage i forbindelse med søknadsprosessen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Midtbyen Management AS skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg en mangel. Midtbyen Management AS vil da gi deg informasjon om videre prosess.

Angrerett
Det foreligger ingen angrerett for kjøp og salg mellom bedrifter.

Avbestilling
Ved avbestilling før 6. mai vil alle innbetalte avgifter, med unntak av påmeldingsavgiften, bli refundert. Ved avbestilling etter 6. mai, eller ved manglende oppmøte, må alle avgifter betales fullt ut, uansett grunn for avbestilling. Utstiller må selv sørge for avbruddsforsikring i slike tilfeller. Dersom plassen ikke er tatt i bruk ved åpningen av markedet, kan arrangør leie plassen ut til andre.

Koronapandemien

Julemarkedet er kjent med den unntakstilstand som nå råder i samfunnet med blant annet pålegg om å avlyse/ begrense arrangementer og begrense antall personer som deltar. Dersom myndighetenes restriksjoner ikke er opphevet innen 4. oktober 2020, vil Julemarkedet vurdere om arrangementet fortsatt kan gjennomføres med gjeldende restriksjoner på dette tidspunkt. Dersom restriksjonene ikke kan bli overholdt, blir Julemarkedet avlyst/utsatt. Partene kan ikke kreve noe av hverandre ved slik terminering av kontrakt. Det samme gjelder dersom utstiller i tiden før eller under Julemarkedet har eller vil få innreiseforbud til Norge eller via et tredjeland på vei til Norge, eller innelands i Norge, som følge av offentlige pålegg.

Skulle en utstiller av ulike årsaker velge å kansellere sin bestilling på standplass etter påmelding men innen den
4. oktober, blir påmeldingsgebyret og leiepris ikke refundert.

Skulle Julemarkedet måtte avlyse/utsette årets arrangement p.g.a. myndighetenes restriksjoner, så blir påmeldingsgebyr og leiepris refundert.

Force majeure
Dersom Martnan på grunn av force majeure; uforutsette forhold som brann, flom eller lignende, ikke kan avvikles, vil innbetalt beløp ikke bli refundert.

Kortinformasjon
Når du handler hos Midtbyen Management AS blir betalingen behandlet av Stripe, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Personopplysninger
Midtbyen Management AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

LINKER