Reglement

Martnasreglementet skal sikre at Martnan i Trondheim driftes på en effektiv og forsvarlig måte.  Vi ønsker et hyggelig arrangement og et godt salg for våre utstillere. Alle som ønsker å delta på Martnan må godta vilkårene i reglementet før de melder seg på.

1. Bestilling og betaling 
Bestilling av plass og betaling foregår kun på nett. Plassen betales med betalingskort når arrangør godkjenner søknad om plass. Eventuell avbestilling må skje før 1. mai. Etter dette er bestillingen bindende og ingen refusjon vil bli gitt. Arrangøren tar forbehold om at utstillere som har sendt inn søknad kan bli avvist, se punkt 3. og 6.  Dersom Martnan på grunn av force majeure; uforutsette forhold som brann, flom eller lignende, ikke kan avvikles, vil innbetalt beløp ikke bli refundert.

 2. Rigging og åpningstider
Martnan har åpent 20. – 22. juni kl. 11.00 – 19.00. Alle utstillere plikter å være på plass i åpningstiden. Opprigg starter klokken 16.00 mandag 19. juni 2017. Nedrigg kan ikke starte før 22. juni kl. 19.00. Registrerer arrangør nedrigg før kl 19.00 medfører dette bot på kr. 1500. Alle utstillere må ha forlatt og tømt standplassen innen kl. 22.00 siste salgsdag.

3. Produkter
Salg av andre varer enn angitt i søknaden tillates ikke. Arrangør avgjør om kategori angitt i søknad passer med produktbeskrivelse. Salg av våpen og spagettispray eller leker uten CE-godkjenning, er ikke tillatt. Salg/utdeling av varer som kan virke støtende/provoserende er forbudt. For å ivareta mangfold og produktvariasjon, kan Martnan avvise søknader dersom det er for mange utstillere med søknad i samme produktkategori. Alle som driver med produksjon av mat skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet. Martnan kan be om bilder av produkter og ytterligere produktspesifikasjon.

4. Standplass
Alle standplassene er på 3×3 m og kommer med telt, unntak for Fransk marked, Bondens marked, lag og organisasjoner, innredet salgsbil/vogn, eller om du har eget hvitt telt med duk i brannhemmende materiale. Alle innretninger, stativ for klær og lignende må begrenses til den plassen som er leid, med unntak av grill, se punkt 7.
Eventuelle skader på telt som leies av arrangøren vil bli utbedret på utstillers bekostning. Framleie eller bortleie/overdragelse av plass er forbudt. Ingen må innta annen plass enn bestilt.

 

Strøm
Alle plasser leveres med 300W strøm, dersom man har større strømbehov skal dette opplyses om i søknad. Strøm forhåndsbetales sammen med plassleie. Ved etterbestilling av strøm etter 1. mai vil dette medføre en 25% prisøkning på strømkostnaden. Strøm er klar for bruk f.o.m. første salgsdag kl 08.00. Dersom egne skjøteledninger/elektrisk utstyr skal benyttes må dette være tilpasset utendørsbruk.

Standplasser som ikke er tatt i bruk innen kl. 14.00 første salgsdag kan fritt disponeres av Martnan hvis ikke annet er avtalt. Standplass for innredet salgsbil/vogn kommer uten telt.

Kvittering tilsendt på e-post må framvises når utstilleren ankommer området.
5. Parkering
Parkering på martnasområdet er forbudt, Martnan tilbyr ikke parkering for utstillerne. Utstillerne må selv finne egnet parkering på regulerte parkeringsplasser utenfor området. Info om parkeringstilbud i Trondheim blir sendt pr e-post.

6. Kjøretøy og vogner
Alle kjøretøy og vogner er i utgangspunktet forbudt på området. Parkeringstillatelse gis kun til utstillere med innredet salgsbil/vogn. Dersom Martnan vurderer at kriteriene for salgsbil ikke er oppfylt, kan utstiller avvises og eventuelt bortvises. Varetransport på området er tillatt før kl. 11.00 og etter kl. 19.00. Varetransport skal begrenses til av/pålessing av varer. Det er ikke under noen omstendigheter tillat å parkere på fortau eller blokkere adkomstveier for utrykningskjøretøy.

7. Sikkerhet
Ved grilling/steking, bruk av gass, kull eller frityr må dette meldes inn til Martnan i søknadsskjema. Dette krever godkjent slokkeutstyr på plass i stand. Alle typer griller skal stå utenfor teltet.

Kullgrill
Bruk av kullgrill skal plasseres i forsvarlig avstand fra annet brennbart materiale (også fra telt/stand). Det er ikke tillat med grill inne i teltet. Tak skal være i en forsvarlig høyde fra grillen. Kullgrill skal stå og tennes opp utenfor teltområdet og langt fra bygg.

Gassgrill
For oppbevaring og bruk av gass, skal det utføres en risikovurdering (som skal være lett tilgjengelig for kontroll der gassen oppbevares/brukes) og nødvendige tiltak skal være gjennomført. Det er ikke mulig å lagre gass på området utenfor åpningstiden.

Frityrkoker
Ved bruk av frityrkoker som rommer mer enn 8 liter frityrvæske, skal det i tillegg være montert et automatisk slokkeanlegg for frityr over frityrkokeren. Slokkeanlegget skal være i orden til enhver tid, og kontrollert i henhold til forskrift om brannforebygging. Det er ikke tillat å ha flere mindre frityrkokere stående i nærhet til hverandre, om en frityrkoker har to beholdere og disse til sammen rommer mer enn 8 liter frityrveske kreves automatisk slukkeanlegg. Frityrkokere skal stå minimum 40 cm fra teltvegg.

Det skal tas hensyn til virksomheten på standplassene rundt.

Martnans telt er av brannhemmende materiale. Utstillerne plikter å rette seg etter arrangørens påbud i henhold til brannsikkerhet.

8.Vakthold
Arrangøren har vakthold på området, men utstillerne er selv ansvarlige for sine produkter og eiendeler, og eventuell forsikring av disse.

9. Hygiene og renhold
Utstillere som selger næringsmidler må rette seg etter Mattilsynets retningslinjer. Informasjon om dette ettersendes til de utstillerne det gjelder. Arrangøren melder til Mattilsynet hvilke utstillere som selger næringsmidler. Utstillere som skal selge næringsmidler må ha egen avfallsbøtte. Arrangøren stiller med konteiner og et større antall avfallsbøtter for publikumsbruk, og har personell som rydder på hele området. Alle utstillere er ansvarlige for rydding og renhold i og rundt egen standplass. Avfall må tømmes i anvist konteiner eller sorteres på miljøstasjon dersom dette finnes. Dersom utstiller ikke fjerner avfall fra standplass, blir dette etterfakturert den enkelte utstiller. Det er ikke tillatt å overnatte på standplass.

10.  Opptreden
For å sikre en god opplevelse for alle på Martnan forventer vi en høflig og omgjengelig opptreden. Stand skal ikke betjenes av ruspåvirkede personer. Utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt av Martnan, eksempelvis regulering av lydnivå på stand.

11. Bortvisning
Utstillere som ikke retter seg etter reglementet eller påbud fra arrangøren, vil bli gitt en skriftlig advarsel. Dersom utstilleren fremdeles ikke retter seg etter regler/påbud, vil vedkommende bli bortvist for resten av salgsperioden uten refusjon av innbetalt leiesum. Slik bortvisning gir ingen rett til klage. Dette vil også medføre at utstilleren ikke er velkommen på Martnan i 2018.

12. Omsetningsrapportering
Alle utstillere er pliktige til å rapportere omsetningstall etter Martnan. Martnan tilrettelegger for rapportering, og det vil bli sendt ut et evalueringsskjema i etterkant av arrangementet hvor dette fylles inn.

13. Annet
Leietaker plikter å sette seg inn i og etterleve regelverket om dokumentasjon av kontantomsetning. Regelverket er beskrevet i Skatt Midt-Norge sin brosjyre ”Martnassalg”, som er publisert på: www.martnan.no. Utstillere som ønsker å benytte lotteri må selv melde fra til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Bruk av høyttalere
er i utgangspunktet forbudt. Unntak kan gis, dersom produkt-demonstrasjon er avhengig av lyd.