Reglement

Martnasreglementet skal sikre at Martnan i Trondheim driftes på en effektiv og forsvarlig måte.  Vi ønsker et hyggelig arrangement og et godt salg for våre utstillere. Alle som ønsker å delta på Martnan må godta vilkårene i reglementet før de melder seg på.

Bestilling og betaling 
Påmelding skjer ved å fylle ut søknadsskjema elektronisk via vår hjemmeside.
Påmelding er bindene.
Priser er oppgitt eks. mva.

Når påmeldingen er mottatt vil den bli registrert, og når søknaden er godkjent blir betalingsinfo sendt ut. Betaling er med betalingskort på www.standplasser.no.
Arrangøren forbeholder seg retten til å godkjenne/avvise utstillere som søker om påmelding. Dersom Martnan på grunn av force majeure; uforutsette forhold som brann, flom eller lignende, ikke kan avvikles, vil innbetalt beløp ikke bli refundert.

Avbestilling
Ved avbestilling før 1. mai vil alle innbetalte avgifter, med unntak av på meldingsavgiften, bli refundert.
Ved avbestilling etter 1. mai, eller ved manglende oppmøte, må alle avgifter betales fullt ut, uansett grunn for avbestilling. Utstiller må selv sørge for avbruddsforsikring i slike tilfeller. Dersom plassen ikke er tatt i bruk til åpningen av markedet, kan plassen leies ut til andre.
Dersom Martnan på grunn av force majeure; uforutsette forhold som brann, flom eller lignende, ikke kan avvikles, vil innbetalt beløp ikke bli refundert.

Rigging og åpningstider
Martnan har åpent 26. – 28. juni kl. 11.00 – 19.00. Alle utstillere plikter å være på plass i åpningstiden. Opprigg starter klokken 16.00 mandag 25. juni 2018. Nedrigg kan ikke starte før 28. juni kl. 19.00. Registrerer arrangør nedrigg før kl 19.00 medfører dette et gebyr på kr. 1500. Alle utstillere må ha forlatt og tømt standplassen innen kl. 22.00 siste salgsdag. Alt avfall skal fjernes fra standplassen og til avfallscontainere, hvis ikke påløper et straffegebyr på kr 1500.

Produkter
Salg av andre varer enn angitt i søknaden tillates ikke. Arrangør avgjør om kategori angitt i søknad passer med produktbeskrivelse. Salg av våpen, «knall» og spagettispray eller leker uten CE-godkjenning, er ikke tillatt. Salg/utdeling av varer som kan virke støtende/provoserende er forbudt. Martnan kan be om bilder av produkter og ytterligere produktspesifikasjon.

For å ivareta mangfold og produktvariasjon, forbeholder Martnan seg retten til å avvise søknader.

Utstillere er selv ansvarlig for å følge regler om kjøp og salg, sørge for nødvendige meldinger og tillatelser fra offentlige myndigheter der dette er påkrevet. Alle som driver med produksjon av mat skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet.

Leietaker plikter å sette seg inn i og etterleve regelverket om dokumentasjon av kontantomsetning. Regelverket er beskrevet i Skatt Midt-Norge sin brosjyre ”Martnassalg”. Utstillere som ønsker å benytte lotteri må selv melde fra til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Bruk av høyttalere er i utgangspunktet forbudt. Unntak kan gis, dersom produkt-demonstrasjon er avhengig av lyd.

Standplass
Alle standplassene er 3×3 m og kommer med telt, unntak for Fransk marked, Bondens marked, lag og organisasjoner, eller om du har eget hvitt telt med duk i brannhemmende materiale. Standplass for innredet salgsbil/vogn, grillkåter o.l., kommer uten telt.  Alle innretninger, stativ for klær og lignende må begrenses til den plassen som er leid (3×3 m), med unntak av grill, se punkt for Sikkerhet. Eventuelle skader på telt som leies av arrangøren vil bli utbedret på utstillers bekostning. Framleie eller bortleie/overdragelse av plass er forbudt. Ingen må innta annen plass enn bestilt.

Standplasser som ikke er tatt i bruk til åpningen av markedet kan fritt disponeres av Martnan hvis ikke annet er avtalt.

Kvittering tilsendt på e-post må framvises når utstilleren ankommer området.

For å få en velfungerende arena forbeholder arrangør seg retten til å plassere utstillere, eventuell misnøye med tildelt plass gir ingen rett til tilbakebetaling av standleie. Det vil i søknadsskjema være mulig å ønske seg område for plassering, og arrangør vil etter beste evne etterstrebe de ønsker som er gitt, det vil likevel ikke være mulig å etterkomme alle.

Strøm
Alle plasser leveres med 300W strøm, dersom man har større strømbehov skal dette opplyses om i søknad. Strøm forhåndsbetales sammen med plassleie. Ved etterbestilling av strøm etter 1. mai vil dette medføre en 25% prisøkning på strømkostnaden. Strøm er klar til bruk f.o.m. første salgsdag kl 08.00. Dersom egne skjøteledninger/elektrisk utstyr skal benyttes må dette være tilpasset utendørsbruk.

Parkering
Parkering på martnasområdet er forbudt, Martnan tilbyr ikke parkering for utstillerne. Utstillerne må selv finne egnet parkering på regulerte parkeringsplasser utenfor området. Info om parkeringstilbud i Trondheim blir sendt pr e-post.

Kjøretøy og vogner
Alle kjøretøy og vogner er i utgangspunktet forbudt på området. Parkeringstillatelse gis kun til utstillere med innredet salgsbil/vogn. Dersom Martnan vurderer at kriteriene for salgsbil ikke er oppfylt, kan utstiller avvises og eventuelt bortvises. Varetransport på området er kun tillatt før kl. 11.00 og etter kl. 19.00. Varetransport skal begrenses til av/pålessing av varer.

Sikkerhet
Av hensyn til utrykningskjøretøy må vi sørge for god fremkommelighet. Det er ikke under noen omstendigheter tillat å parkere på fortau eller blokkere adkomstveier for utrykningskjøretøy.

Utstillerne plikter å rette seg etter arrangørens påbud i henhold til brannsikkerhet. Martnans telt er av brannhemmende materiale. Alle utstillere plikter å stille med minimum ett brannslukningsapparat på sin standplass. Dette skal være lett tilgjengelig under hele arrangementet.

Ved grilling/steking, bruk av gass, kull eller frityr må dette meldes inn til Martnan i søknadsskjema. Dette krever godkjent slokkeutstyr på plass i stand. Alle typer griller skal stå utenfor teltet.

Kullgrill
Kullgrill skal plasseres i forsvarlig avstand fra annet brennbart materiale (også fra telt/stand). Det er ikke tillat med grill inne i teltet. Tak skal være i en forsvarlig høyde fra grillen. Kullgrill skal stå og tennes opp utenfor teltområdet og langt fra bygg.

Gassgrill
For oppbevaring og bruk av gass, skal det utføres en risikovurdering (som skal være lett tilgjengelig for kontroll der gassen oppbevares/brukes) og nødvendige tiltak skal være gjennomført. Det er ikke mulig å lagre gass på området utenfor åpningstiden.

Frityrkoker
Ved bruk av frityrkoker som rommer mer enn 8 liter frityrvæske, skal det i tillegg være montert et automatisk slokkeanlegg for frityr over frityrkokeren. Slokkeanlegget skal være i orden til enhver tid, og kontrollert i henhold til forskrift om brannforebygging. Det er ikke tillat å ha flere mindre frityrkokere stående i nærhet til hverandre, om en frityrkoker har to beholdere og disse til sammen rommer mer enn 8 liter frityrveske kreves automatisk slukkeanlegg. Frityrkokere skal stå minimum 40 cm fra teltvegg.

Det skal tas hensyn til virksomheten på standplassene rundt mtp. lukt ifm tilbereding av mat.

Vakthold
Arrangøren har vakthold på området fra og med mandag. Arrangøren tar ikke ansvar for utstillerens varer/utstyr, utstillerne er selv ansvarlige for sine produkter og eiendeler, og eventuell forsikring av disse.

Hygiene og renhold
Utstillere som selger næringsmidler må rette seg etter Mattilsynets retningslinjer. Arrangøren melder til Mattilsynet hvilke utstillere som selger næringsmidler. Utstillere som skal selge næringsmidler må ha egen avfallsbøtte. Alle utstillere er ansvarlige for rydding og renhold i og rundt egen standplass. Avfall må tømmes i anvist konteiner eller sorteres på miljøstasjon dersom dette finnes. Dersom utstiller ikke fjerner avfall fra standplass, blir dette etterfakturert den enkelte utstiller. Arrangør stiller med konteiner og et større antall avfallsbøtter for publikumsbruk, og har personell som rydder området.

Det er ikke tillatt å overnatte på standplass eller parkere på området på natterstid.

Opptreden
For å sikre en god opplevelse for alle på Martnan forventer vi en høflig og omgjengelig opptreden. Stand skal ikke betjenes av ruspåvirkede personer. Utstillere må rette seg etter alle pålegg gitt av Martnan, eksempelvis regulering av lydnivå på stand.

Bortvisning
Utstillere som ikke retter seg etter reglementet eller påbud fra arrangøren, vil bli gitt en skriftlig advarsel. Dersom utstilleren fremdeles ikke retter seg etter regler/påbud, vil vedkommende bli bortvist for resten av salgsperioden uten refusjon av innbetalt leiesum. Slik bortvisning gir ingen rett til klage. Dette vil også medføre at utstilleren ikke er velkommen på Martnan påfølgende år.

Omsetningsrapportering
Alle utstillere er pliktige til å rapportere omsetningstall etter Martnan. Martnan tilrettelegger for rapportering, og det vil bli sendt ut et evalueringsskjema i etterkant av arrangementet hvor dette fylles inn.