Reglement og vilkår

Vi ønsker en hyggelig Martna og et godt salg for våre utstillere. Reglement for deltakelse på Martnan i Trondheim skal sikre at arrangementet driftes på en effektiv og forsvarlig måte. Alle som ønsker å delta på Martnan må godta vilkårene i reglementet før de melder seg på.  

Priser Martnan 2022 finner du HER
Søknadsskjema finner du HER (Søknadsfristen til årets Martna har passert. Ta direkte kontakt dersom spørsmål)

Rigging og åpningstider
Martnan har åpent 21. – 25. juni kl. 11.00 – 19.00. Alle utstillere plikter å være på plass i åpningstiden. Opprigg starter kl. 12.00 mandag 20. juni 2022. Nedrigg kan ikke starte før 25. juni kl. 19.00.  Alle utstillere må ha forlatt og tømt standplassen innen kl. 22.00 siste salgsdag. Alt avfall skal fjernes fra standplassen og fraktes til avfallscontainere, hvis ikke påløper et straffegebyr på kr 1500.

Dersom man blir utsolgt for produkter skal utstiller sette opp et «utsolgt» skilt, og vente med å pakke sammen og rigge ned til etter kl. 19.00. Registrerer arrangør nedrigg før kl. 19.00 siste salgsdag faktureres et gebyr på kr. 1500.

Produkter
Salg av andre varer enn angitt i søknaden tillates ikke. Arrangør avgjør om kategori angitt i søknad passer med produktbeskrivelse. Salg av våpen, «knall» og spaghettispray, folieballonger eller leker uten CE-godkjenning, er ikke tillatt. Salg/utdeling av varer som kan virke støtende/provoserende er forbudt. Martnan kan be om bilder av produkter og ytterligere produktspesifikasjon. Ved brudd på disse reglene vil utstiller bli vist vekk fra markedet, og refusjon av deltakeravgift blir ikke gitt.

Utstillere er selv ansvarlig for å følge regler om kjøp og salg, og  sørge for nødvendige innmeldinger og tillatelser fra offentlige myndigheter. Alle som driver med produksjon av mat skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet.

Les regelverket fra mattilsynet, her:  https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/messer_og_festivaler.149

Leietaker plikter å sette seg inn i og etterleve regelverket om dokumentasjon av kontantomsetning.  Utstillere som ønsker å benytte lotteri må selv melde fra til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Les regelverket for kontantomsetning, her: https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/kontantsalg-og-kassasystem/

Bruk av høyttalere er i utgangspunktet forbudt. Unntak kan gis, dersom produkt-demonstrasjon er avhengig av lyd.

For å ivareta mangfold og produktvariasjon, forbeholder Martnan seg retten til å godkjenne og avvise søknader, samt plassering.

Standplass
Alle standplassene er 3, 6 eller 9x3m og kommer med telt, untatt plasser for lag og organisasjoner, samt foodtrucks.

Alle innretninger, stativ for klær og lignende må begrenses til den plassen som er leid, med unntak av grill, se punkt for Sikkerhet. Eventuelle skader på telt som leies av arrangøren vil bli utbedret på utstillers bekostning. Framleie eller bortleie/overdragelse av plass er forbudt. Ingen må innta annen plass enn bestilt.

Standplasser som ikke er tatt i bruk til åpningen av markedet administreres av Martnan, det er ikke anledning til å ta seg til rette ved tomme plasser.

For å få en velfungerende arena forbeholder arrangør seg retten til å plassere utstillere. Endelig plassering kan ikke påklages.

Strøm
Alle plasser leveres med 300W strøm inkludert i leie. Dersom man har større strømbehov skal dette opplyses om i søknad. Strøm forhåndsbetales sammen med plassleie. Dersom egne skjøteledninger/elektrisk utstyr skal benyttes må dette være tilpasset utendørsbruk. OBS! Det er ikke anledning til å bruke mer strøm enn bestilt, dette kan føre til strømbrudd og nedetid for alle utstillere. Ved behov for økt strømkapasitet skal arrangør varsles.

Parkering
Parkering på martnasområdet er forbudt. Martnan tilbyr ikke parkering for utstillerne. Utstillerne må selv finne egnet parkering på regulerte parkeringsplasser utenfor området. Info om parkeringstilbud i Trondheim blir sendt pr e-post.

Kjøretøy og vogner
Alle kjøretøy og vogner er i utgangspunktet forbudt på området. Parkeringstillatelse gis kun til utstillere med innredet foodtruck. Varetransport på området er kun tillatt før kl. 11.00 og etter kl. 19.00. Varetransport skal begrenses til av/pålessing av varer.

Sikkerhet
Av hensyn til utrykningskjøretøy må vi sørge for god fremkommelighet. Det er ikke under noen omstendigheter tillat å parkere på fortau eller blokkere adkomstveier for utrykningskjøretøy.

Utstillerne plikter å rette seg etter arrangørens påbud i henhold til brannsikkerhet. Martnans telt er av brannhemmende materiale. Alle utstillere plikter å stille med minimum ett brannslukningsapparat på sin standplass. Dette skal være lett tilgjengelig under hele arrangementet.

Grilling/steking, bruk av gass, kull eller frityr må meldes inn til Martnan i søknadsskjema. Dette krever godkjent slokkeutstyr på plass i stand. Alle typer griller skal stå utenfor teltet på godkjent grillplass (begrenset antall).

Gassgrill
For oppbevaring og bruk av gass, skal det utføres en risikovurdering (som skal være lett tilgjengelig for kontroll der gassen oppbevares/brukes). Nødvendige tiltak skal være gjennomført. Det er ikke mulig å lagre gass på området utenfor åpningstiden.

Frityrkoker
Ved bruk av frityrkoker skal frityren være i orden til enhver tid, og kontrollert i henhold til forskrift om brannforebygging. Brannslukningsapparat tilpasset frityr kreves.

Vakthold
Arrangøren har vakthold på området fra og med mandag. Arrangøren tar ikke ansvar for utstillerens varer/utstyr, utstillerne er selv ansvarlig for sine produkter og eiendeler, og eventuell forsikring av disse.

Hygiene og renhold
Utstillere som selger næringsmidler må rette seg etter Mattilsynets retningslinjer. Arrangøren melder til Mattilsynet hvilke utstillere som selger næringsmidler. Utstillere som skal selge næringsmidler må ha egen avfallsbøtte. Alle utstillere er ansvarlige for rydding og renhold i og rundt egen standplass. Avfall må tømmes i anvist container. Dersom utstiller ikke fjerner avfall fra standplass, blir dette etterfakturert den enkelte utstiller. Arrangør stiller med container og et større antall avfallsbøtter for publikumsbruk, og har personell som rydder området.

Det er ikke tillatt å overnatte på standplass eller parkere på området på nattestid.

Opptreden

Midtbyen Management aksepterer ikke under noen omstendighet rasisme, diskriminering, seksuell trakassering eller sjikane. Utstillere som i ord eller handling opptrer på en slik måte, vil umiddelbart bortvises fra markedet og mister sin plass som utstiller og nektes videre deltakelse på Midtbyen Managements arrangementer. De vil videre fjernes fra markedsføringsmateriell og/eller eksponering på sosiale medier.

I forbindelse med kontraktsinngåelsen aksepterer utstiller at en slik reaksjon ikke vil gi rett på refusjon, kompensasjon eller erstatning. Forholdene vil også rutinemessig anmeldes til politiet.

Omsetningsrapportering
Alle utstillere er pliktige til å rapportere omsetningstall etter Martnan. Martnan tilrettelegger for rapportering, og det vil bli sendt ut et evalueringsskjema i etterkant av arrangementet hvor dette fylles inn.

Reklamasjon/klage
Dersom du har en klage i forbindelse med søknadsprosessen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Midtbyen Management AS skriftlig melding (e-post eller brev) om at du vil påberope deg en mangel. Midtbyen Management AS vil da gi deg informasjon om videre prosess.

Avbestilling
Avbestilling er kun mulig før 6. mai. Ved avbestilling før 6. mai vil alle innbetalte avgifter, med unntak av påmeldingsavgiften, bli refundert. Ved avbestilling etter 6. mai, eller ved manglende oppmøte, må alle avgifter betales fullt ut, uansett grunn for avbestilling. Utstiller må selv sørge for avbruddsforsikring i slike tilfeller. Dersom plassen ikke er tatt i bruk ved åpningen av markedet, kan arrangør leie plassen ut til andre.

Force majeure
Dersom Martnan på grunn av force majeure; uforutsette forhold som brann, flom eller lignende, ikke kan avvikles, vil innbetalt beløp ikke bli refundert.

Personopplysninger
Midtbyen Management AS behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger og GDPR. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

LINKER